Databáze povis

Databáze povis2019-03-18T13:47:26+01:00

V rámci zpracování dPP se plní daty tyto význačné a důležité databáze POVIS pro příslušné správní území: dojde tak ke vzájemnému propojení dat z různých zdrojů s místně lokalizovaným plánem krizového řízení

 • to umožní získat i data z okolních správních území a vidět tak problematiku řešení krize v širších souvislostech a návaznostech, tedy lépe a přesněji se rozhodovat s uvážením dalších vlivů.
 • umožní vyselektovat nepotřebné údaje, tj. vybrat jen relevantní údaje pro potřeby aktuálního řešení, tento výběr se projeví např. v tabulkových výpisech nebo v dotazech nad mapou.
 • umožní zvažovat zúžená data, týkající se jen řešení MÚ. Při výběru zápisů k připojení je jako jeden z filtrů možné použít volbu „Pouze zájmové území povodňového plánu“.

Databáze, jejichž záznamy se připojují individuálně k digitálnímu povodňovému plánu jsou:

 • Povodňové komise – jejich složení a kontakty
 • Subjekty a organizace – důležité pro dotčené území
 • Evakuační místa – s jejich popisem, kontakty, počty lůžek a počty jídel
 • Vodní toky – v území vč. bezejmenných přítoků
 • Místa omezující odtokové poměry – místa snížených průtoků (mosty, lávky, překážky) na vodních tocích
 • Ohrožené objekty – popisují stavby, areály kulturního nebo místního významu, části území ohrožené povodní, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, zejména při varování a ochraně
 • Ohrožující objekty – popisují místa, obsahující ve vodě rozpustné nebo vodou nesené (vč. skládek odpadů) škodliviny, při jejichž uvolnění může dojít k ohrožení rozsáhlých území po toku
 • Hlásné profily – poskytující údaje o průběhu výšek/průtoků vodních toků s ohledem na dosažené/odeznělé stupně povodňové aktivity
 • Srážkoměrné stanice – poskytující údaje o množství a kumulaci vodních srážek v území pro hydrologické předpovědi
 • Vodní díla – rybníky, vodní plochy, vodní nádrže – z hlediska retence vody i využití pro hašení
 • Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) povodněmi
 • Místa častých ledových obtíží – s jejich popisem, ohrožením i překonáním
 • Důležité organizace – s jejich popisem, kontakty, druhem jako JSDH, veterinární správa, rybářský svaz, vodárny, kanalizace, nemocnice, policejní složky a orgány, hygienické stanice apod.
 • Dopravní omezení
 • Objízdné trasy