Činnost

Činnost2019-06-10T14:25:38+02:00

Kompletní povodňová ochrana

následky povodní

Povodeň blesková i vleklá

Povodeň je přírodní katastrofa vznikající vylitím vody z koryta řeky nebo vodní nádrže.

Záplavy jsou proudy vody způsobené náhlým přívalovým deštěm, které tečou z pozemků, luk a pastvin a úbočí horských svahů. V drtivé většině vznikají vlivem nadměrného množství srážek, které koryta toků nestačí pojmout a voda se rozlije do inundací. Další příčinou je rychlé tání sněhu, který stéká z hor a systém vodu nestačí odvádět. Tání je rizikovější, pokud je doprovázeno trvalými dešti. Povodeň ale také může vzniknout protržením či přetečením přehrady nebo jiné vodní stavby nebo vodou, která se z řek vylije kvůli ledovým bariérám nebo naplaveninám.

Změna klimatu a špatná retenční schopnost krajiny, způsobila největší ohrožení možnou bleskovou povodní.

Blesková povodeň

Blesková povodeň vzniká po prudkém torentním přívalovém dešti.

Může vznikat v horských a podhorských oblastech nebo kopcovitém terénu. Může se vyskytovat i tam, kde je znemožněno nebo silně omezeno vsakování vody do půdy (například na rozsáhlých zpevněných plochách, především v městské zástavbě, s poddimenzovanou nebo ucpanou kanalizací). Hraniční intenzitu a trvání srážek potřebných pro vznik přívalové povodně nelze jednoznačně stanovit, protože závisí na mnoha faktorech od typu a tvaru terénu až po nasycenost půdy vodou.